Save as PDF    Print page

Sprzedaż akcji DFP Doradztwo finansowe S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie (zmniejszeniu) dotychczas posiadanego przez akcjonariusza Spółki - Spartan Capital Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie - udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów (art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału ponad 5% i osiągnięcie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku wyksięgowania, w dniu 25 maja 2012 roku, akcji Spółki z rachunku inwestycyjnego Spartan Capital SA, wskutek ich zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej (sprzedaż akcji Spółki poza rynkiem NewConnect); przeniesienie własności akcji następuje przy zastrzeżeniu dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy i nabywcy.

Zgodnie ze złożonym przez Spartan Capital SA zawiadomieniem:

(1) przed zmianą stanu posiadania Spartan Capital SA posiadała łącznie 736.131 akcji Spółki, stanowiących 6,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 736.131 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów;

(2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania, Spartan Capital SA nie posiada żadnych akcji Spółki;

(3) nie występują podmioty zależne od tego akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, a także że akcjonariusz ten nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

powrót
Add to: Facebook Twitter

Submit project

We welcome offers of new

investment projects. Please

fill in the following form and

attach businessplan.

portfolio

For investors

We invite new investors to

co-operate in interesting

projects on attractive terms

with above average yields/returns.

portfolio

Newsletter

If you would like to receive the latest information on our company's activities, then we welcome you to subscribe to our newsletter.

*
*
Subscribing newsletter You approve to receive commercial data.