Zapisz jako PDF    Drukuj stronę

Sprzedaż akcji DFP Doradztwo finansowe S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie (zmniejszeniu) dotychczas posiadanego przez akcjonariusza Spółki - Spartan Capital Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie - udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów (art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału ponad 5% i osiągnięcie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku wyksięgowania, w dniu 25 maja 2012 roku, akcji Spółki z rachunku inwestycyjnego Spartan Capital SA, wskutek ich zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej (sprzedaż akcji Spółki poza rynkiem NewConnect); przeniesienie własności akcji następuje przy zastrzeżeniu dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy i nabywcy.

Zgodnie ze złożonym przez Spartan Capital SA zawiadomieniem:

(1) przed zmianą stanu posiadania Spartan Capital SA posiadała łącznie 736.131 akcji Spółki, stanowiących 6,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 736.131 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów;

(2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania, Spartan Capital SA nie posiada żadnych akcji Spółki;

(3) nie występują podmioty zależne od tego akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, a także że akcjonariusz ten nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

powrót
Dodaj do: Facebook Twitter
Informacje prasowe
1 2013 12 2012 6 2012 3 2012 2 2012 Archiwum

Zgłoś projekt

Zapraszamy przedsiębiorców
do zgłaszania projektów.
Prosimy o wypełnienie formularza
oraz dołączenie biznesplanu.

portfolio

Dla inwestorów

Zapraszamy do współpracy inwestorów,
oferujemy atrakcyjne warunki
współinwestycyjne w ciekawe projekty
o ponadprzeciętnych stopach zwrotu.

portfolio

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje dotyczące naszej spółki, dołącz do newslettera.

*
*
Przystąpienie do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych.